ప్రధాన మెనూను తెరువు

చక్రవ్యూహం యుద్ధంలో ప్రయోగించే ఒక విధమైన ప్రణాళిక.