చర్చ:కంప్యూటర్ సాఫ్ట్‌వేర్

అంశాన్ని చేర్చండి
There are no discussions on this page.

Software development life Cycle = "సాఫ్టువేర్ అభివృద్ది జీవ చక్రం" అని రాస్తే బాగుంటుందని యోచన. TeluguPadam 18:47, 28 అక్టోబర్ 2009 (UTC)

నా ప్రతిపాదన:

  • Software = మృదు సరుకు,మృదుసామాను లేక మృదువస్తువు
  • Hardware = కఠిన సరుకు,కఠిన సామాను లేక కఠినవస్తువు (ఇనుప సామాను కొట్టు - hardware shop)

మీ అభిప్రాయాలు తెలపండి. TeluguPadam 19:59, 30 అక్టోబర్ 2009 (UTC)

Return to "కంప్యూటర్ సాఫ్ట్‌వేర్" page.