నా అభిరుచులు:

  • అచ్చుతప్పులు (ముద్రా రాక్షసాలను) సవరించడం
  • ఇతరేతర భాషా పదాలను ఉపయోగిస్తే సమాంతర తెలుగు పదాలను సూచించడం/సవరించడం.