చర్చ:కెప్లర్ గ్రహ గమన నియమాలు

అంశాన్ని చేర్చండి
There are no discussions on this page.

శీర్షిక ప్రకారం కెప్లర్ యొక్క మూడు గ్రహ గమన నియమాలను చేర్చండి. వాటిని వివరించండి.( కె.వి.రమణ- చర్చ 02:06, 14 జనవరి 2013 (UTC))

Return to "కెప్లర్ గ్రహ గమన నియమాలు" page.