వికీప్రాజెక్టు హిందూమతం ఈ వ్యాసాన్ని వికీప్రాజెక్టు హిందూమతంలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వికీపీడియాలో హిందూమతానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)శార్థ కర్మ కాదు, శ్రాద్ధ కర్మ అనుకుంటాను. నిఘంటువు చూసేక సరి చేస్తాను.

Would have been great if వాతాపి నగరం, వాతాపి గణపతి would also find a place in this page. Nkamatam 21:54, 5 డిసెంబర్ 2008 (UTC)


ధర్మ సందేహం: ఈ వ్యాసానికి Badamiki ఏమీటి సంబంధం?

Return to "వాతాపి" page.