చర్చ:సజ్జలు

There are no discussions on this page.

సజ్జల ఉపయోగములు గురించి తెలుపుము ఈ దాన్యాలు ఆహారముగా వాడుట వలన ఏ ఏ రోగములు నయమగును ఎలా ఈ దాన్యాలను వాడాలి వివరముగా తెలుపగలరు.

Return to "సజ్జలు" page.