చింతలపల్లి

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

చింతలపల్లి పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితాను ఇక్కడ ఇచ్చారు.

తెలంగాణ మార్చు

ఆంధ్రపదేశ్ మార్చు


చింతలపల్లి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.