డెసీమీటరు (గుర్తు dm) అనేది మీటరులో 10వ వంతుకి సమానమైన ఒక దూరమానం."https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=డెసీమీటరు&oldid=1364361" నుండి వెలికితీశారు