దుంపలు మార్చు

 1. డాకస్ కరొటా రకం సటైవా(కేరట్, గాజరగడ్ద)
 2. అమార్ఫోఫాలస్ కంపాన్యులేటస్(కందగడ్డ, తీయకంద, రత్నపురిగడ్డ)
 3. కొలకేశియా ఎస్కూలెంట(చేమ దుంప)
 4. బ్రాసిక ఒలరేషియా రకం గాంగిలాయిడస్(నూల్ కోల్)
 5. బ్రాసికా రావ(టర్నిప్)
 6. రఫానస్ సటైవస్(ముల్లంగి)
 7. బీటా వల్గారిస్-బీట్ రూట్(చార్డ్, మాంజిల్స్, షుగర్ బీట్)
 8. ఐపోమీయా బటాటస్(చిలగడ దుంప, గెనసుగడ్డ)
 9. డయాస్కోరియా అలేట(పెండలం)
 10. డ.బల్బిఫెరా(వరాహకంద, అటగతీగ)
 11. డ.ఎస్కులెంటా(ఆకతాయి తీగ.)
 12. డ.అపోసిటిఫోలియా(అడవిదుంప, నరబడ్డు)
 13. సొలేనం ట్యూబరోజమ్(బంగాళ దుంప, ఉర్లగడ్డ, ఆలు)
 14. ట్రయాంథిమా డెకాండ్రా(ఎర్ర గలిజెరాకు)
 15. ట్రయాంథిమా డెకాండ్రా(ఎర్ర గలిజెరాకు)
 16. ట్రా.పోర్చులాకాస్ట్రమ్(గంజెరాకు, గలిజేరు, తెల్లగలిజేరు, అంబటిమాడు, వర్షాభు)
 17. అల్మేనియా నోడిఫ్లోరా(ఎర్ర బద్దాకు, అడవి గరూంగూర)
 18. ఆల్డర్ నాంథరా సెసిలిస్(పొన్నగంటి కూర, మత్యాక్షి)
 19. నూల్ కూల్
 20. చామ దుంప
 21. బీట్ రూట్
 22. పెండలం
 23. అల్లం
 24. పసుపు