దుక్కిపాటి

తెలుగువారి ఇంటిపేరు

దుక్కిపాటి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.