శఠకోపముని

(నమ్మాళ్వార్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఈయన రచించిన రెండు పాశురాలు

నమ్మాళ్వార్
నామాంతరములుశఠకోపముని

కూఱాయ్ నీఱాయ్ నిలనాకి కొడువల్లశురర్ కుల మెల్లామ్ శీఱా వెరియమ్ తిరునేమి వలవా తెయ్ వ క్కోమానే శేఱార్ శునైత్తామరైశెన్దీమలరుం తిరువేంగడత్తానే అఱావన్పిలడియే నున్నడిశేర్ వణ్ణ మరుళాయే


వానో మఱి కడలో మారుతమో తీయకమో కానో పరుంగిత్తు కండిలమాల్ - అనీన్ర కను యరత్తా మెఱిన్దు కాయుతిర్ త్తార్ తాళ్ వణిందోమ్ వన్ తుయరై యానా మరిన్దు"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శఠకోపముని&oldid=2949126" నుండి వెలికితీశారు