నిర్గమ కాండము

నిర్గమకాండము ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు నుండి బయటకు వచ్చి కనాను దేశానికి బయలు వెళ్ళిన చరిత్రను తెల్పుతుంది. "నిర్గమము" అనగా బయటకు వెళ్ళడం. దీన్ని మోషే రాసాడు. ఇది బహుశా క్రీ.పూ. 1446-1406 మధ్యలో రాయబడింది. దీనిలో చెప్పబడ్డ విషయాలు: దాస్యములో ఇశ్రాయేలు ప్రజల బాధలు, మోషే ప్రవక్త నాయకత్వము, ఐగుప్తులో మోషేద్వారా దేవుడు జరిగించిన పది అద్భుతాలు, దాసులకు విడుదల, ఐగుప్తు నుంచి ప్రయాణం, ఎడారిలో దేవుడు చేసిన ఒడంబడిక, అద్భుతాలు, దేవుడిచ్చిన ధర్మశాస్త్రం, ఇశ్రాయేలు ప్రజలమధ్య దేవుని నివాసం, మొదలగునవి.