నూతక్కి (అయోమయనివృత్తి)

ఇంటిపేరు
(నూతక్కి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

నూతక్కి పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితాను ఇక్కడ ఇచ్చారు.


నూతక్కి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.