న్యాయం (అయోమయ నివృత్తి)

  • న్యాయం అంటే న్యాయ శాస్త్ర ప్రకారం నిజానిజాల్ని పైకి తెచ్చి ఎవరి వాదన సరయినది అని తేల్చినది.