ప్రధాన మెనూను తెరువు

న్యాయాధిపతులు గ్రంథకర్త సమూయేలు ప్రవక్త. ఇది క్రీ.పూ. 1000 సం.ల కాలంలో రాయబడింది. దీనిలో ఇశ్రాయేలు గోత్రాలకు న్యాయం తీర్చిన నాయకులు, వారిచేత దేవుడు జరిపించిన అద్భుతాలు, దేవుని మీద తన ప్రజలు తరచుగా చేసిన తిరుగుబాట్లు, వాటి ఫలితంగా వచ్చిన బాధలు, వారి పశ్చాత్తాపం, దేవుని మహాకరుణ, మొదలగు విషయాలు రాయబడ్డాయి.