దంతముల కింద గట్టిగా పట్టుకుని ఉండే భాగాన్ని పంటిచిగురు (Gum or Gingiva) అంటారు.

పంటి చిగురు
Cross-section of a tooth with visible gums, or gingiva
గ్రే'స్ subject #242 1112
MeSH Gingiva
Dorlands/Elsevier g_05/12390396
A diagram of the periodontium. A, crown of the tooth, covered by enamel. B, root of the tooth, covered by cementum. C, alveolar bone. D, subepithelial connective tissue. E, oral epithelium. F, free gingival margin. G, gingival sulcus. H, principal gingival fibers. I, alveolar crest fibers of the periodontal ligament (PDL). J, horizontal fibers of the PDL. K, oblique fibers of the PDL.

నోటిశుభ్రత పాటించని వారిలో చిగుర్లు వాచి నొప్పిని కలిగిస్తుంది.

బయటి లింకులు మార్చు