పసుపు (రంగు)

రంగు
(పసుపు రంగు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

పసుపు రంగు హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం చాల శుభప్రదాయకం.

పసుపు వర్ణంఖగోళశాస్త్రంలో మార్చు

 
పసుపు వర్ణం

వైద్యంలో మార్చు