పసుపు (రంగు)

రంగు

పసుపు రంగు హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం చాలా శుభప్రదాయకం.

పసుపు వర్ణంఖగోళశాస్త్రంలోసవరించు

 
పసుపు వర్ణం

వైద్యంలోసవరించు