పసుపు రంగు హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం చాలా శుభప్రదాయకం.

ఖగోళశాస్త్రంలోసవరించు

వైద్యంలోసవరించు