పురుకుత్సుడు

పురుకుత్స సౌర జాతికి చెందిన ప్రసిద్ధ రాజు మాంధాత్రుని కుమారుడు. అతను శ్రీరామునికి పూర్వీకుడు. అతను నాగ తెగకు చెందిన యువరాణి నర్మదను వివాహం చేసుకున్నాడు. అతని మనవడు, అనరణ్యుడు, రావణుడితో ద్వంద్వ యుద్ధంలో మరణించే సమయంలో, ఇక్ష్వాకు లేదా సౌర జాతికి చెందిన వంశస్థుడైన శ్రీరామునిచే చంపబడతాడని శపించాడు. ఋగ్వేదం[1] ఇంద్రునిచే రక్షించబడిన ఒక పురుకుత్సుని ప్రస్తావిస్తుంది. అతడు ఋషి.