పెండ్యాల తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు