పెళ్ళి కానుక (అయోమయ నివృత్తి)

(పెళ్ళికానుక నుండి దారిమార్పు చెందింది)