నిరోధించబడిన ఐ.పీ చిరునామాలు, సభ్యులు

నిరోధించబడిన వాడుకరిని వెతకండి
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
కాలముద్ర గమ్యం ముగింపు నిర్వాహకుని నిరోధం నిరోధపు పరామితులు కారణం
17:57, 27 మే 2023 155.137.183.249 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
01:21, 26 మే 2023 2409:4070:2c90:380:c51d:5e38:e195:d3e8 (చర్చ) 01:21, 26 ఆగస్టు 2023
ఇంకా 80 రోజులు, 16 గంటలు, 8 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
13:47, 9 మే 2023 Clindman (చర్చ | రచనలు) 13:47, 9 ఆగస్టు 2023
ఇంకా 64 రోజులు, 4 గంటలు, 33 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
15:47, 4 మే 2023 2409:40f0:101d:c7fc:b11e:5f84:6520:afbf (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
15:45, 4 మే 2023 SIDDANTHAPU BEN JOHNSON (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
13:41, 3 మే 2023 2409:4070:2d9e:9d8a::4f4a:9f0e (చర్చ) 13:41, 3 నవంబరు 2023
ఇంకా 150 రోజులు, 4 గంటలు, 27 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనుచితమైన వాడుకరి పేరు: తొలగించిన పేజీలు పదే పదే సృష్టించటం
13:32, 2 మే 2023 2409:4070:4d99:dbd::4f8a:140b (చర్చ) 13:32, 2 ఆగస్టు 2023
ఇంకా 57 రోజులు, 4 గంటలు, 18 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
అనుచితమైన వాడుకరి పేరు: అనుచిత మార్పులు చేస్తున్నందున
14:51, 1 మే 2023 2409:4070:4e81:10ad::4f4a:1710 (చర్చ) 14:51, 1 ఆగస్టు 2023
ఇంకా 56 రోజులు, 5 గంటలు, 38 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనుచితమైన వాడుకరి పేరు: ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా వాడుకరి స్వంత విషయాలు మొదటి పేరు బరితో అజ్ఞాతవాడుకరిగా రాయటం
04:57, 14 ఏప్రిల్ 2023 49.206.47.22 (చర్చ) 04:57, 14 అక్టోబరు 2023
ఇంకా 129 రోజులు, 19 గంటలు, 43 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
తెలుగు పాఠ్యం ఆంగ్ల పాఠ్యంగా అనువాదం
11:16, 12 ఏప్రిల్ 2023 175.101.105.22 (చర్చ) 11:16, 12 జూలై 2023
ఇంకా 36 రోజులు, 2 గంటలు, 3 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
12:03, 4 ఏప్రిల్ 2023 2402:8100:2866:8448::8187:3a92 (చర్చ) 12:03, 4 జూలై 2023
ఇంకా 28 రోజులు, 2 గంటలు, 49 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
15:11, 29 మార్చి 2023 2409:4070:6e87:759a::4fca:2f0a (చర్చ) 15:11, 29 మార్చి 2024
ఇంకా 297 రోజులు, 5 గంటలు, 57 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
08:17, 28 మార్చి 2023 2409:40f0:102c:bbf9:8000:: (చర్చ) 08:17, 28 సెప్టెంబరు 2023
ఇంకా 113 రోజులు, 23 గంటలు, 3 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
18:46, 25 మార్చి 2023 Endhuku (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనుచితమైన వాడుకరి పేరు
14:16, 24 మార్చి 2023 2401:4900:60f2:28f1:a0fd:2439:ffbd:efd0 (చర్చ) 14:16, 24 సెప్టెంబరు 2023
ఇంకా 110 రోజులు, 5 గంటలు, 2 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం: అనుచిత మార్పులు
08:54, 12 మార్చి 2023 2409:4070:6e80:f78c:34e0:3cd4:18e:c0b5 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
14:06, 18 ఫిబ్రవరి 2023 2409:4070:6e9b:640e:840e:2576:8d8a:c20a (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
17:35, 13 ఫిబ్రవరి 2023 Chetha vedhava (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనుచితమైన వాడుకరి పేరు
07:06, 11 ఫిబ్రవరి 2023 Bonadeau (చర్చ | రచనలు) అనంతం Chaduvari (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం: గతంలో శాశ్వత నిరోధం విధించిన Bonadeau అనే ఖాతా తనదేనని స్వయంగా ఈ వాడుకరే రాసుకున్నారు. అంచేత నిరవధిక నిరోధం విధిస్తున్నాను.
06:52, 31 జనవరి 2023 2405:201:c044:688b:20b5:d6b:87c9:436b (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
17:42, 30 జనవరి 2023 2405:201:c044:688b:3dfc:6253:8b6d:70d3 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
17:41, 30 జనవరి 2023 2405:201:c044:688b:e4c2:a0a6:734e:be59 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
12:18, 30 జనవరి 2023 2409:4070:4e02:18bb:1cf5:fd07:470c:a477 (చర్చ) 12:18, 30 జూలై 2023
ఇంకా 54 రోజులు, 3 గంటలు, 4 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: అనుచిత మార్పుల చేయటం
11:29, 28 జనవరి 2023 Meesevawarangal.in (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
బయటి సైట్లకు లంకెలతో స్పాము చెయ్యడం
10:53, 4 జనవరి 2023 2409:4070:4d8f:7be7:ecd9:1b29:6930:ef4d (చర్చ) 10:53, 4 జూలై 2023
ఇంకా 28 రోజులు, 1 గంట, 39 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం: ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా అనుచిత మార్పులు చేస్తున్నందున
18:53, 3 జనవరి 2023 2401:4900:2160:e046:8c63:e01d:323:1c29 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
16:16, 22 డిసెంబరు 2022 150.129.102.56 (చర్చ) 16:16, 22 జూన్ 2023
ఇంకా 16 రోజులు, 7 గంటలు, 3 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
13:47, 22 డిసెంబరు 2022 158.255.53.108 (చర్చ) 13:47, 22 జూన్ 2023
ఇంకా 16 రోజులు, 4 గంటలు, 33 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
03:56, 19 డిసెంబరు 2022 2409:4070:4e16:5016::e8c8:b011 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
16:49, 16 డిసెంబరు 2022 2401:4900:1c0e:4d03:c41d:9d37:6214:5a32 (చర్చ) 16:49, 16 డిసెంబరు 2023
ఇంకా 193 రోజులు, 7 గంటలు, 35 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా అనుచిత మార్పులు చేస్తున్నందున
15:50, 10 డిసెంబరు 2022 49.205.115.239 (చర్చ) 15:50, 10 జూన్ 2023
ఇంకా 4 రోజులు, 6 గంటలు, 37 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా అనుచిత మార్పులు చేస్తున్నందున
09:36, 9 డిసెంబరు 2022 2401:4900:4e14:24:8c96:7dbc:4f49:ac55 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
19:52, 19 నవంబరు 2022 Venkataramana kasupu (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
02:47, 18 నవంబరు 2022 2401:4900:6291:a9e1:fb25:c8e5:9b7f:e84a (చర్చ) 02:47, 18 నవంబరు 2023
ఇంకా 164 రోజులు, 17 గంటలు, 33 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం: అనుచిత మార్పులు చేయటం
15:22, 17 నవంబరు 2022 2405:201:c03a:187a:44be:68b6:9021:3946 (చర్చ) 15:22, 17 నవంబరు 2023
ఇంకా 164 రోజులు, 6 గంటలు, 8 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం: అనుచిత మార్పుల చేయటం
04:03, 10 నవంబరు 2022 Pentto software (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం
13:26, 20 అక్టోబరు 2022 106.77.164.250 (చర్చ) అనంతం యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
అనుచితమైన వాడుకరి పేరు: ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా అనుచిత మార్పులు చేస్తున్నందున
07:41, 18 అక్టోబరు 2022 2402:8100:256d:65e7::d1b:9051 (చర్చ) అనంతం యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం: పదేపదే అనుచిత మార్పులు చేస్తపన్నందున
10:34, 8 సెప్టెంబరు 2022 Arjunarraoc (చర్చ | రచనలు) అనంతం Chaduvari (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
ఇప్పటికే ఉన్న వాడుకరిపేరుతో బాగా దగ్గరి పోలికతో ఉన్న వాడుకరి పేరు. గతంలో ఇలాంటివి ఇంకా సృష్టించారు. వాటిని కూడా నిరోధించాను
14:37, 3 సెప్టెంబరు 2022 2001:8f8:1825:ae54:19de:7f29:c063:3b64 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
14:36, 3 సెప్టెంబరు 2022 2001:8f8:1825:88ac:4d70:4e4a:83e3:8244 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
03:24, 24 ఆగస్టు 2022 2409:4070:4d01:fe7::b3c9:1302 (చర్చ) 03:24, 24 ఆగస్టు 2023
ఇంకా 78 రోజులు, 18 గంటలు, 10 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
వ్యాసాలలో అసభ్యకర పదాలు , భూతులు చొప్పించుట
14:59, 9 జూలై 2022 2409:4070:2cca:ef7d:7582:2a53:be72:bf5a (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
04:07, 26 మే 2022 Rajesh jannarapu (చర్చ | రచనలు) అనంతం K.Venkataramana (చర్చ | రచనలు) పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
18:47, 2 మే 2022 147.158.239.252 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
13:11, 29 ఏప్రిల్ 2022 2401:4900:5084:6ef8:1:0:ffc9:884 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
05:34, 10 ఏప్రిల్ 2022 2401:4900:33a6:7f81:1:0:a09e:fcfd (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
05:27, 10 ఏప్రిల్ 2022 ParameshwarHivrale1 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం
07:10, 9 ఏప్రిల్ 2022 2001:8f8:1825:39bb:1cd5:f203:b3d2:2c84 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
11:45, 7 ఏప్రిల్ 2022 RK6tv (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:BlockList" నుండి వెలికితీశారు