"చతుష్షష్టి కళలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

# ప్రతిదానము (చిరక్రియ).
{{Div end}}
===చంపూరామాయణము లో <ref>[చంపూరామాయణము 6-1, ఇవి చంపూరామాయణ వ్యాఖ్యయగు రామచంద్ర బుధేంద్రవిరచిత 'సాహిత్య మంజూషిక' యందు పేర్కొనబడినవి]</ref>===
{{Div col|cols=4}}
 
# ఇతిహాసాగమాదులు,
* 1. ఇతిహాసాగమాదులు, 2. కావ్యాలంకార నాటకములు, 3. గాయకత్వము, 4. కవిత్వము, 5. కామశాస్త్రము, 6. ద్యూతము, 7. దేశభాషలు, 8. లిపిజ్ఞానము, 9. లిపికర్మ, 10. వాచనము, 11. సర్వపూర్వ వృత్తాంతములు, 12. స్వరశాస్త్రము, 13. శకునశాస్త్రము, 14. సాముద్రికము, 15. రత్నశాస్త్రము, 16. రథగతి కౌశలము, 17. అశ్వగతి కౌశలము, 18. మల్లశాస్త్రము, 19. సూదకర్మ, 20. వృక్షదోహదము, 21. గంధవాదము, 22. ధాతువాదము, 23. ఖన్యావాదము, 24. రసవాదము, 25. జాలవాదము, 26. అగ్నిసంస్తంభము, 27. ఖడ్గస్తంభము, 28. జలస్తంభము, 29. వాక్‌స్తంభము, 30. వయస్తృంభము, 31. వశ్యము, 32. ఆకర్షణము, 33. విద్వేషణము, 34. ఉచ్చాటనము, 35. మారణము, 36. కాలవంచనము, 37. జలప్లవన చాతుర్యము, 38. పాదుకాసిద్ధి, 39. మృత్సిద్ధి, 40. ఘటికాసిద్ధి, 41. ఐంద్రజాలికము, 42. అంజనము, 43. నరదృష్టివంచనము, 44. స్వరవంచనము, 45. మణిసిద్ధి, 46. మంత్రసిద్ధి, 47. ఔషధసిద్ధి, 48. చోరకర్మ, 49. ప్రేతక్రియ, 50. లోహక్రియ, 51. అశ్మక్రియ, 52. మృత్క్రియ, 53. దారుక్రియ, 54. వేణుక్రియ, 55. వర్మక్రియ, 56. అంజనక్రియ, 57. అదృశ్యకరణి, 58. దూరకరణి, 59. మృగయారతి, 60. వాణిజ్యము, 61. పాశుపాల్యము, 62. కృషి, 63. ఆహవకర్మ, 64. లావకుక్కుటమేషాదియుద్ధకారణకౌశలము [ఇవి చంపూరామాయణ వ్యాఖ్యయగు రామచంద్ర బుధేంద్రవిరచిత 'సాహిత్య మంజూషిక' యందు పేర్కొనబడినవి] [చంపూరామాయణము 6-1]
# కావ్యాలంకార నాటకములు,
 
# గాయకత్వము,
* 1. గీతము, 2. వాదిత్రము, 3. నృత్తము, 4. నాట్యము, 5. చిత్రము, 6. పుస్తక కర్మ, 7. పత్రచ్ఛేద్యము, 8. లిపిజ్ఞానము, 9. వచనకౌశలము, 10. వైలక్షణ్యము, 11. మాల్యవిధి, 12. గంధయుక్తి, 13. ఆస్వాద్యవిధానము, 14. అనురంజన జ్ఞానము, 15. రత్నపరీక్ష, 16. సీవనము, 17. ఉపకరణ క్రియ, 18. ఆజీవ జ్ఞానము, 19. తిర్యగ్యోని చికిత్స, 20. మాయాకృతము, 21. పాషండ సమయ జ్ఞానము, 22. క్రీడాకౌశలము, 23. సంవాహనము, 24. శరీర సంస్కార కౌశలము, 25. ఆయప్రాప్తి, 26. రక్షావిధానము, 27. రూపసంఖ్య, 28. క్రియామార్గము, 29. జీవగ్రహణము, 30. నయజ్ఞానము, 31. చిత్రవిధి, 32. గూఢరాశి, 33. తులానిధి, 34. క్షిప్రగ్రహణము, 35. అనుప్రాప్తి, 36. లేఖ, 37. స్మృత్యనుక్రమము, 38. లీలావ్యాపార మోహనము (ఫలవ్యామోహమని పాఠాంతరము), 39. గ్రహణాదానము, 40. ఉపస్థానవిధి, 41. యుద్ధము, 42. తతము, 43. గతము, 44. స్త్రీపురుషభాష గ్రహణము, 45. స్వరాగప్రకాశనము, 46. ప్రత్యంగదానము, 47. నఖవిచారము, 48. దంతవిచారము, 49. నీవీస్రంసనము, 50. గుహ్యస్పర్శన లోమ్యము, 51. పరమార్థ కౌశలము, 52. భూషణము, 53. సమానార్థత, 54. ప్రోత్సాహనము, 55. మృదుక్రోధ ప్రవర్తనము, 56. క్రుద్ధ ప్రసాదనము, 57. సుప్తాపర్తిత్యాగము, 58. పరమస్వాప విధి, 59. గుహ్యగ్రహణము, 60. సాశ్రుపాతనము, 61. రమణవీక్షణము, 62. స్వయంశపథక్రియ, 63. ప్రస్థితానుగమనము, 64. పునర్నిరీక్షణము [ఇవి భోజరాజుచే చెప్పబడినట్లుగ రఘువంశ వ్యాఖ్యయగు సంజీవనిలో చెప్పబడినది] [రఘువంశము (వ్యా.) 8-67]
# కవిత్వము,
# కామశాస్త్రము,
# ద్యూతము,
# దేశభాషలు,
# లిపిజ్ఞానము,
# లిపికర్మ,
# వాచనము,
# సర్వపూర్వ వృత్తాంతములు,
# స్వరశాస్త్రము,
# శకునశాస్త్రము,
# సాముద్రికము,
# రత్నశాస్త్రము,
# రథగతి కౌశలము,
# అశ్వగతి కౌశలము,
# మల్లశాస్త్రము,
# సూదకర్మ,
# వృక్షదోహదము,
# గంధవాదము,
# ధాతువాదము,
# ఖన్యావాదము,
# రసవాదము,
# జాలవాదము,
# అగ్నిసంస్తంభము,
# ఖడ్గస్తంభము,
# జలస్తంభము,
# వాక్‌స్తంభము,
# వయస్తృంభము,
# వశ్యము,
# ఆకర్షణము,
# విద్వేషణము,
# ఉచ్చాటనము,
# మారణము,
# కాలవంచనము,
# జలప్లవన చాతుర్యము,
# పాదుకాసిద్ధి,
# మృత్సిద్ధి,
# ఘటికాసిద్ధి,
# ఐంద్రజాలికము,
# అంజనము,
# నరదృష్టివంచనము,
# స్వరవంచనము,
# మణిసిద్ధి,
# మంత్రసిద్ధి,
# ఔషధసిద్ధి,
# చోరకర్మ,
# ప్రేతక్రియ,
# లోహక్రియ,
# అశ్మక్రియ,
# మృత్క్రియ,
# దారుక్రియ,
# వేణుక్రియ,
# వర్మక్రియ,
# అంజనక్రియ,
# అదృశ్యకరణి,
# దూరకరణి,
# మృగయారతి,
# వాణిజ్యము,
# పాశుపాల్యము,
# కృషి,
# ఆహవకర్మ,
# లావకుక్కుటమేషాదియుద్ధకారణకౌశలము
{{Div end}}
===రఘువంశ వ్యాఖ్యయగు సంజీవనిలో <ref>[ఇవి భోజరాజుచే చెప్పబడినట్లుగ రఘువంశ వ్యాఖ్యయగు సంజీవనిలో చెప్పబడినది-రఘువంశము (వ్యా.) 8-67]</ref>===
* 1. గీతము, 2. వాదిత్రము, 3. నృత్తము, 4. నాట్యము, 5. చిత్రము, 6. పుస్తక కర్మ, 7. పత్రచ్ఛేద్యము, 8. లిపిజ్ఞానము, 9. వచనకౌశలము, 10. వైలక్షణ్యము, 11. మాల్యవిధి, 12. గంధయుక్తి, 13. ఆస్వాద్యవిధానము, 14. అనురంజన జ్ఞానము, 15. రత్నపరీక్ష, 16. సీవనము, 17. ఉపకరణ క్రియ, 18. ఆజీవ జ్ఞానము, 19. తిర్యగ్యోని చికిత్స, 20. మాయాకృతము, 21. పాషండ సమయ జ్ఞానము, 22. క్రీడాకౌశలము, 23. సంవాహనము, 24. శరీర సంస్కార కౌశలము, 25. ఆయప్రాప్తి, 26. రక్షావిధానము, 27. రూపసంఖ్య, 28. క్రియామార్గము, 29. జీవగ్రహణము, 30. నయజ్ఞానము, 31. చిత్రవిధి, 32. గూఢరాశి, 33. తులానిధి, 34. క్షిప్రగ్రహణము, 35. అనుప్రాప్తి, 36. లేఖ, 37. స్మృత్యనుక్రమము, 38. లీలావ్యాపార మోహనము (ఫలవ్యామోహమని పాఠాంతరము), 39. గ్రహణాదానము, 40. ఉపస్థానవిధి, 41. యుద్ధము, 42. తతము, 43. గతము, 44. స్త్రీపురుషభాష గ్రహణము, 45. స్వరాగప్రకాశనము, 46. ప్రత్యంగదానము, 47. నఖవిచారము, 48. దంతవిచారము, 49. నీవీస్రంసనము, 50. గుహ్యస్పర్శన లోమ్యము, 51. పరమార్థ కౌశలము, 52. భూషణము, 53. సమానార్థత, 54. ప్రోత్సాహనము, 55. మృదుక్రోధ ప్రవర్తనము, 56. క్రుద్ధ ప్రసాదనము, 57. సుప్తాపర్తిత్యాగము, 58. పరమస్వాప విధి, 59. గుహ్యగ్రహణము, 60. సాశ్రుపాతనము, 61. రమణవీక్షణము, 62. స్వయంశపథక్రియ, 63. ప్రస్థితానుగమనము, 64. పునర్నిరీక్షణము [ఇవి భోజరాజుచే చెప్పబడినట్లుగ రఘువంశ వ్యాఖ్యయగు సంజీవనిలో చెప్పబడినది] [రఘువంశము (వ్యా.) 8-67]
 
==మూలాలు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1110935" నుండి వెలికితీశారు