"చతుష్షష్టి కళలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

/* రఘువంశ వ్యాఖ్యయగు సంజీవనిలో [ఇవి భోజరాజుచే చెప్పబడినట్లుగ రఘువంశ వ్యాఖ్యయగు సంజీవనిలో చెప...
(/* రఘువంశ వ్యాఖ్యయగు సంజీవనిలో [ఇవి భోజరాజుచే చెప్పబడినట్లుగ రఘువంశ వ్యాఖ్యయగు సంజీవనిలో చెప...)
{{Div end}}
===రఘువంశ వ్యాఖ్యయగు సంజీవనిలో <ref>[ఇవి భోజరాజుచే చెప్పబడినట్లుగ రఘువంశ వ్యాఖ్యయగు సంజీవనిలో చెప్పబడినది-రఘువంశము (వ్యా.) 8-67]</ref>===
{{Div col|cols=4}}
* 1. గీతము, 2. వాదిత్రము, 3. నృత్తము, 4. నాట్యము, 5. చిత్రము, 6. పుస్తక కర్మ, 7. పత్రచ్ఛేద్యము, 8. లిపిజ్ఞానము, 9. వచనకౌశలము, 10. వైలక్షణ్యము, 11. మాల్యవిధి, 12. గంధయుక్తి, 13. ఆస్వాద్యవిధానము, 14. అనురంజన జ్ఞానము, 15. రత్నపరీక్ష, 16. సీవనము, 17. ఉపకరణ క్రియ, 18. ఆజీవ జ్ఞానము, 19. తిర్యగ్యోని చికిత్స, 20. మాయాకృతము, 21. పాషండ సమయ జ్ఞానము, 22. క్రీడాకౌశలము, 23. సంవాహనము, 24. శరీర సంస్కార కౌశలము, 25. ఆయప్రాప్తి, 26. రక్షావిధానము, 27. రూపసంఖ్య, 28. క్రియామార్గము, 29. జీవగ్రహణము, 30. నయజ్ఞానము, 31. చిత్రవిధి, 32. గూఢరాశి, 33. తులానిధి, 34. క్షిప్రగ్రహణము, 35. అనుప్రాప్తి, 36. లేఖ, 37. స్మృత్యనుక్రమము, 38. లీలావ్యాపార మోహనము (ఫలవ్యామోహమని పాఠాంతరము), 39. గ్రహణాదానము, 40. ఉపస్థానవిధి, 41. యుద్ధము, 42. తతము, 43. గతము, 44. స్త్రీపురుషభాష గ్రహణము, 45. స్వరాగప్రకాశనము, 46. ప్రత్యంగదానము, 47. నఖవిచారము, 48. దంతవిచారము, 49. నీవీస్రంసనము, 50. గుహ్యస్పర్శన లోమ్యము, 51. పరమార్థ కౌశలము, 52. భూషణము, 53. సమానార్థత, 54. ప్రోత్సాహనము, 55. మృదుక్రోధ ప్రవర్తనము, 56. క్రుద్ధ ప్రసాదనము, 57. సుప్తాపర్తిత్యాగము, 58. పరమస్వాప విధి, 59. గుహ్యగ్రహణము, 60. సాశ్రుపాతనము, 61. రమణవీక్షణము, 62. స్వయంశపథక్రియ, 63. ప్రస్థితానుగమనము, 64. పునర్నిరీక్షణము
# గీతము,
# వాదిత్రము,
# నృత్తము,
# నాట్యము,
# చిత్రము,
# పుస్తక కర్మ,
# పత్రచ్ఛేద్యము,
# లిపిజ్ఞానము
# వచనకౌశలము
# వైలక్షణ్యము,
# మాల్యవిధి,
# గంధయుక్తి,
# ఆస్వాద్యవిధానము
# అనురంజన జ్ఞానము,
# రత్నపరీక్ష,
# సీవనము,
# ఉపకరణ క్రియ,
# ఆజీవ జ్ఞానము,
# తిర్యగ్యోని చికిత్స,
# మాయాకృతము,
# పాషండ సమయ జ్ఞానము,
# క్రీడాకౌశలము,
# సంవాహనము,
# శరీర సంస్కార కౌశలము,
# ఆయప్రాప్తి,
# రక్షావిధానము,
# రూపసంఖ్య,
# క్రియామార్గము,
# జీవగ్రహణము,
# నయజ్ఞానము,
# చిత్రవిధి,
# గూఢరాశి,
# తులానిధి,
# క్షిప్రగ్రహణము,
# అనుప్రాప్తి,
# లేఖ,
# స్మృత్యనుక్రమము,
# లీలావ్యాపార మోహనము (ఫలవ్యామోహమని పాఠాంతరము),
# గ్రహణాదానము,
# ఉపస్థానవిధి,
# యుద్ధము,
# తతము,
# గతము,
# స్త్రీపురుషభాష గ్రహణము,
# స్వరాగప్రకాశనము,
# ప్రత్యంగదానము,
# నఖవిచారము,
# దంతవిచారము,
# నీవీస్రంసనము,
# గుహ్యస్పర్శన లోమ్యము,
# పరమార్థ కౌశలము,
# భూషణము,
# సమానార్థత,
# ప్రోత్సాహనము,
# మృదుక్రోధ ప్రవర్తనము,
# క్రుద్ధ ప్రసాదనము,
# సుప్తాపర్తిత్యాగము,
# పరమస్వాప విధి,
# గుహ్యగ్రహణము,
# సాశ్రుపాతనము,
# రమణవీక్షణము,
# స్వయంశపథక్రియ,
# ప్రస్థితానుగమనము,
# పునర్నిరీక్షణము
{{Div end}}
 
==మూలాలు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1110939" నుండి వెలికితీశారు