1. జంతు ప్రదర్శనశాల అనేది, జంతువులను ప్రజలు సందర్శనార్థం బంధనాలలో ఉంచే ప్రదేశం.
  2. జలచర ప్రదర్శనశాల అనేది కనీసం ఒక వైపు పారదర్సకము కలిగి నీటిలో నివసించు మొక్కలు, చేపలు మొదలైన జీవులను ఉంచే ప్రదేశం..
  3. నెహ్రూ జంతుప్రదర్శనశాల భారత దేశంలోని అతిపెద్ద జంతుప్రదర్శనశాల.
  4. ఇందిరా గాంధీ జంతుప్రదర్శనశాల