విశ్వమారి (Pandemic) మానవులలో త్వరగా వ్యాపించి విశ్వమంతా వ్యాపించి కొన్ని మానవ సమూహాలను నాశనం చేసే అంటువ్యాధి.

ముఖ్యమైన వ్యాధులుసవరించు