ఏ దేశమేగినా, ఎందుకాలిడినా

ఏ పీఠమెక్కినా, ఎవ్వరేమనినా

పొగడరా! నీ తల్లి భూమి భారతిని

నిలుపరా! నీ జాతి నిండు గౌరవము.

- రాయప్రోలు సుబ్బారావు

ప్రవాసాంధ్రుల జాబితా మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు

  • ఆటా - అమెరికా తెలుగు సంఘము
  • సిలికానాంధ్ర - ఆమెరికాలోని సిలికాన్ వాలీ లో తెలుగు సంస్కతిని అభివృద్ధి చేస్తున్న సంస్థ
  • తెలుగు డయాస్పోరా- ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగువారి గురించి చేసిన పరిశోధనా ఫలితాలు
  • తానా - ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సమాఖ్య