ఫీనిక్స్ (ప్రజాతి)

ఫీనిక్స్ (Phoenix) అనేది పామే కుటుంబంలోని ప్రజాతి (Genus). దీనిలో ఖర్జూరం, ఈత, చిట్టి ఈత వంటి జాతుల మొక్కలు ఉన్నాయి.

ఖర్జూరం (ఫీనిక్స్ డాక్టిలిఫెరా)

ఫీనిక్స్ జాతులుసవరించు

 • Phoenix acaulis
 • Phoenix andamanensis
 • Phoenix caespitosa
 • Phoenix canariensis (Canary Island Date Palm)
 • ఫీనిక్స్ డాక్టీలిఫెరా (ఖర్జూరం)
 • ఫీనిక్స్ loureiroi లేదా ఫీనిక్స్ హ్యూమిలిస్ (చిట్టి ఈత)
 • Phoenix paludosa (Mangrove Date Palm)
 • Phoenix pusilla (Ceylon Date Palm)
 • Phoenix reclinata (Senegal Date Palm)
 • Phoenix roebelenii (Pygmy Date Palm)
 • Phoenix rupicola (Cliff Date Palm)
 • ఫీనిక్స్ సిల్వెస్ట్రిస్ (ఈత)
 • Phoenix theophrasti (Cretan Date Palm)