ఫ్రెండ్

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(Redirected from ఫ్రెండ్స్)

ఫ్రెండ్ (Friend) అనగా స్నేహితుడు, స్నేహితురాలు లేదా మిత్రుడు.