బంగారు పిచ్చుక

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

బంగారు పిచ్చుక ఒక రకమైన పక్షి.

  • అమెరికన్ బంగారుపిచ్చుక (American Goldfinch), Carduelis tristis
  • యూరోపియన్ బంగారుపిచ్చుక (European Goldfinch), Carduelis carduelis
  • లారెన్స్ బంగారుపిచ్చుక (Lawrence's Goldfinch), Carduelis lawrencei
  • చిన్న బంగారుపిచ్చుక (Lesser Goldfinch), Carduelis psaltria
యూరోపియన్ గోల్డ్ ఫించ్