బాలాత్రిపురసుందరి

బాలాత్రిపురసుందరా దేవి, శివ పార్వతుల తనయులగా అందరికీ సాధారణంగా తెలిసిన వినాయకుడు, కుమార స్వామి కాక బాల త్రిపుర సుందరడు కూడా ఉన్నాడు. జగన్మాత అయిన పార్వతీ దేవి ఊహా పుత్రుడు, మానస పుత్రుడే ఈ బాల సుందరుడు. భక్త ప్రహ్లాదుని కాలంలో అతని తల్లి లీలావతి పార్వతీ దేవిని