బ్లాక్ అండ్ వైట్

  1. బ్లాక్ అండ్ వైట్ చిక్రకళకు సంబంధించిన వరకు నలుపు-తెలుపు ఛాయాచిత్రకళ
  2. బ్లాక్ అండ్ వైట్ (సినిమా)