భక్తుడు భగవంతుడు
(1981 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ చూడామణి కంబైన్స్
భాష తెలుగు