భవనం (ఇంటి పేరు)

భవనం తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు