భైషజ్యగురు బుద్ధుడు

భైషజ్యగురు (Bhaisajyaguru), మహాయాన బౌద్ధులు పూజించే అనేక బుద్ధుల స్వరూపాలలో ఒకడు. ఇతన్ని పూర్తి పేరు భైషజ్యగురు వైడూర్య ప్రభుడు. ఈ బుద్ధుడు వ్యాధులను నివృత్తి చేస్తాడు అని మహాయాన బౌద్ధుల నమ్మకము. అందుకీ ఇతనికి ఔషధ బుద్ధుడు అని మరోక పేరు ఉంది. జపాన్లో ఈ బుద్ధుని యకూషి అని అంటారు.

భైషజ్యగురు బుద్ధుడు

ఈ బుద్ధుని లోకము వైడూర్య నిర్భాసము.

మంత్రములు మార్చు

బైషజ్యగురు బుద్ధుని మంత్రాన్ని నమ్మకముతో ఉచ్చారణము చేస్తే అన్ని వ్యాధులను తీరుస్తుందని బౌద్ధుల నమ్మకము. ఈ బుద్ధుని మంత్రమును ఔషధ బుద్ధుడు ధారణీ అని అంటారు. ఆ మంత్రము:

ఓం నమో భగవతే భైషజ్యగురు వైడూర్య ప్రభరాజాయ తధాగతాయ అర్హతే సమ్యక్సం బుద్ధాయ
తద్యథా: ఓం
భైషజ్యే బైషజ్యె భైషజ్య సముద్గతీ స్వాహా

ఈ మంత్రము అంతిమ భాగాన్ని కొన్ని మార్పులుతో ఔషధ బుద్ధుని హృదయ మంత్రము అని అంటారు

తద్యథా: ఓం
భైషజ్యే భైషజ్యే మహాభైషజ్యే భైషజజ్యే రాజసముద్గతే స్వాహా

షింగోన్ బైద్ధములో కింది మంత్రాన్ని ప్రయోగిస్తారు

ఓం హురు హురు చండాళి మాతంగి స్వాహా

బయటి లింకులు మార్చు