మలయాళ అక్షరాలు

అచ్చులు మార్చు

അ - అ
ആ - ఆ
ഇ - ఇ
ഈ - ఈ
ഉ - ఉ
ഊ - ఊ
ഋ - ఋ
ൠ - ఋా
ഌ - ఌ
ൡ - ౡ
എ - ఎ
ഏ - ఏ
ഐ - ఐ
ഒ - ఒ
ഓ - ఓ
ഔ - ఔ
അം - అం
അ: - అః

హల్లులు మార్చు

 • ക - క
 • ഖ - ఖ
 • ഗ - గ
 • ഘ - ఘ
 • ങ - ఙ
 • ച - చ
 • ഛ - ఛ
 • ജ - జ
 • ഝ - ఝ
 • ഞ - ఞ
 • ട - ట
 • ഠ - ఠ
 • ഡ - డ
 • ഢ - ఢ
 • ണ - ణ
 • ത - త
 • ഥ - థ
 • ദ - ద
 • ധ - ధ
 • ന - న
 • പ - ప
 • ഫ - ఫ
 • ബ - బ
 • ഭ - భ
 • മ - మ
 • യ - య
 • ര - ర
 • ല - ల
 • വ - వ
 • ശ - శ
 • ഷ - ష
 • സ - స
 • ഹ - హ
 • ള - ళ
 • ഴ -ఴ ೞ
 • റ - ఱ

గుణింత చిహ్నాలు మార్చు

ി
్‌ దీర్ఘం గుడి గుడి దీర్ఘం ఉత్వం ఊత్వం ఋత్వం ఎత్వం ఏత్వం ఐత్వం ఒత్వం ఓత్వం ఔత్వం విసర్గ:

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు