మలాబారు వేప (Melia Dubia) అనేది మెలియేసి (Meliaceae) కుటుంబానికి చెందిన వృక్షము. తమిళంలో దీనిని మలై వెంబు అని పిలుస్తారు. వాణిజ్యంగా ఈ వృక్షము యొక్క కాండాన్ని కలపకు ఉపయోగిస్తారు.

( వ్యాసము విస్తరణలో ఉన్నది )


లంకెలుసవరించు