మహమ్మదీయ మహాయుగము

(మహమ్మదీయ మహాయుగం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ప్రముఖ చరిత్ర పరిశోధకులు, తొలి తెలుగు విజ్ఞాన సర్వస్వ నిర్మాత, వైతాళికుడు కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణరావు (1877- 1923) రచించిన హిందూదేశ కథాసంగ్రహం అనే చరిత్ర గ్రంథంలో ఇది రెండవ భాగం. కొమర్రాజు వారు దేశాన్ని హిందువులు పరిపాలించిన యుగం, ముస్లిం పాలనా యుగం, ఆంగ్లేయ పరిపాలన యుగంగా విభజించుకు ఆ క్రమంలో చరిత్ర రచన చేశారు. భారత చరిత్రలో హిందువులపై ముస్లిం పాలకులు దండయాత్ర చేసి విజయాలు పొందిన నాటి నుంచి వారి చేతి నుంచి సామ్రాజ్యం చేజారి ఐరోపియన్ల ప్రాబల్యం పెరిగే వరకూ ఈ గ్రంథం విస్తరించింది.

కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణరావు - పెయింటింగ్

విషయసూచిక

మార్చు

మొదటి ప్రకరణము

మార్చు
ముసల్మానులయుత్పత్తి, వారీదేశానికి వచ్చుట.
 • మహమ్మద్
 • మహమ్మదీయ మతప్రచారము
 • మహమ్మదీయ మొదటిదాడులు, గజ్నీవంశము
 • సబక్తగీన్, గజ్నీమహమూదు
 • గోరీవంశము, శహాదుద్దీన్ మహమ్మద్ గోరీ
 • అప్పటి రాజపుత్రరాజ్యములు, కనోజ్
 • అన్హిల్‌పుర భీమదేవుడు, మేవాడ్ రాజ్యము
 • ఆజ్‌మేర్, దిల్లీ రాజ్యములు
 • స్థానేశ్వర మహాయుద్ధము
 • పారతంత్ర్య ప్రారంభము

రెండవ ప్రకణము

మార్చు
అఫ్‌గాన్ రాజులు.
 • బానిసవంశము, కుతుబుద్దీన్
 • షమ్‌సుద్దీన్ అల్తమస్, మోగలులు
 • చెంగిస్‌ఖాన్, సుల్తానా రజియా
 • నాసిరుద్దీన్ మహమ్మూద్
 • గ్యాసుద్దీన్ బల్బన్
 • కైకుబాద్
 • ఖిల్‌జీ వంశము, జలాలుద్దీన్ ఖిల్‌జీ
 • అల్లాఉద్దీన్ దక్షిణమును జయించుట
 • అల్లాఉద్దీన్ ఖిల్‌జీ
 • రతనభోర్ జయించుట
 • చితోడ్‌గడమును దీసికొనుట, దక్షిణదేశపు దండయాత్ర
 • అల్లాఉద్దీనుని గర్వము, రాజ్యములోని తిరుగుబాటులు
 • అల్లాఉద్దీన్ స్వభావము
 • ముబారిక్ ఖిల్‌జీ
 • ఖుస్రో లేక నసూర్‌ఉద్దీన్
 • తుఘ్‌లఖ్ వంశము, గ్యాస్‌ఉద్దీన్ తుఘ్‌లఖ్
 • ఓరుగల్లు మీదికి దండెత్తుట.
 • తుఘ్‌లఖాబాద్, గ్యాస్‌ఉద్దీన్ మరణము, మహమద్ తుఘ్‌లఖ్
 • రాజ్యములోని యవ్యవస్థ
 • రాజధానిని మార్చుట
 • రాగినాణెములను బంగారునాణెములుగ వాడుట
 • చీనాదేశము మీదికి దాడి
 • రాజ్యములోని తిరుగుబాటులు
 • స్వతంత్రరాజ్యమును, ఇబ్నభతూతా
 • ఫిరోజ్ తుఘ్‌లఖ్, జనులకు హితప్రదములగు పనులు
 • ఈతడు వ్రాసిన యాత్మచరిత్ర
 • హిందూమతద్వేషము
 • వృద్ధావస్థ, తరువాతి బాదుషాలు
 • చంగీజ్ కానుని వంశజులు
 • తయమూర్ లంగ్
 • హిందూదేశము మీదికి వచ్చుట
 • తయమూర్ యొక్క స్వభావము
 • తయమూర్ తరువాతి హిందూదేశము
 • సయ్యద్ వంశము
 • లోదీ వంశము
 • సింహావలోకనము
 • మతద్వేషము
 • గ్రామసంఘములు, వర్తకము

మూడవ ప్రకరణము

మార్చు
మోగల్ ప్రభుత్వము.
 • బాబర్
 • బాబర్ స్వభావము
 • హుమాయూన్
 • సూర్ వంశము
 • రెండవ పానిపత్ యుద్ధము
 • హుమాయూన్ యొక్క గుణదోషములు
 • అక్బర్ పూర్వచరిత్ర - రాజ్యారోహణము
 • సూర్ వంశపు శత్రువుల నోడించుట
 • తన సరదారుల తిరుగుబాటుల నణచుట
 • అక్బరుచే జయింపబడిన రాజ్యములు
 • రాణి దుర్గావతి
 • చరమకాలమందలి విపత్తులు
 • రాజ్యవ్యవస్థ
 • జమాబంది
 • రాజ్యవిభాగములు
 • సైన్యవ్యవస్థ
 • న్యాయవిచారణ, లెక్కలు, జాగరూకత
 • సంస్కరణములు, అక్బరు యొక్క ధర్మమతము
 • మతముల స్థితి
 • మతవివాద సభలు
 • నూతనమతస్థాపన
 • అక్బర్ గుణావగుణములు
 • కొన్ని దుర్గుణములు
 • నౌరోజా ఉర్స్
 • దినచర్య, చిత్రకళాభిరుచి
 • విద్యాభిరుచి, శరీరసామర్థ్యము
 • వైభవము, కొద్దిలోస్వభావ వర్ణన
 • మోగల్ రాజ్యమును స్థిరపరచుట
 • అప్పటి ఐరోపా ఖండము
 • అప్పటి జనులనీతి, హిందూజనుల కున్నతోద్యోగములు
 • జహాంగీర్ బాదుషాహ
 • జహాంగీర్ యొక్క కొమాళ్లు
 • నూర్‌జహాన్
 • రాజపుత్రులతో యుద్ధము, అహమ్మద్ నగరమును గెలుచుట
 • అంతఃకలహములు
 • జహాంగీర్ రాజ్యవ్యవస్థ
 • ఇంగ్లీషు రాయబారులు
 • షాహజహాన్ బాదుషాహ, రాజ్యారోహణము
 • ఖాన్ జహాన్ లోదీ తిరుగబడుట, దక్షిణరాజ్యముల మీదికి దాడి
 • కందహార్
 • బల్క్ ప్రదేశము, పోర్చుగీజువారి నణగద్రొక్కుట
 • ముంతాజ్ మహల్
 • షాహజహాన్ సంతానం
 • గోలకొండమీదికి దండు వెడలుట
 • అన్నదమ్ముల కలహములు, షాహజహాన్ యోగ్యత
 • మందిరములు, తాజ్ మహల్
 • మయూరాసనము
 • ఔరంగ్‌జేబ్, ప్రభుత్వ విధానము
 • రాజ్యారోహణము
 • పారసీకరాజు నిగ్రహము
 • హిందువులతో వైరము
 • రాజపుత్రులతో యుద్ధము
 • ఛత్రసాల్ రాజుతో యుద్ధము
 • మహారాష్ట్రులతో యుద్ధము
 • దక్షిణ దిగ్విజయ యాత్ర
 • ఔరంగ్‌జేబ్ యోగ్యత
 • అతని యాదాయము, బహదూర్ షాహ
 • శిఖ్ఖు లోకులతో జగడములు
 • జహాందర్ షాహ
 • ఫరుక్ సియర్
 • మహమద్ షాహ
 • దక్షిణ హైద్రాబాద్
 • నాదిర్ షాహ యొక్క దాడి
 • అహమద్ షాహ
 • రాజ్యము తుత్తునకలగుట
 • రెండవ అలంగీర్
 • షాహ అలం
 • వంశావసానము, సింహావలోకనము
 • ప్రభుత్వము, ప్రజాసౌఖ్యము
 • అప్పటి బాటలు
 • అంచెలు, వర్తకము
 • జనులనీతి, భక్తిప్రధాన మతముల యభివృద్ధి
 • రామానందుడు, కబీర్, చైతన్యుడు
 • వల్లభస్వామి
 • నానక్, సంస్కృత వాజ్మయము
 • దేశభాషల యభివృద్ధి

నాల్గవ ప్రకరణము

మార్చు
దక్షిణములోని మహమ్మదీయ రాజ్యములు
 • బహమనీరాజ్యము, హసన్ గంగూ అల్లావుద్దీన్ షాహ
 • మహమ్మద్ షాహ
 • మహమూద్ షాహ

మూలాలు

మార్చు