మామ (అయోమయ నివృత్తి)

  • మామ మానవసంబంధాలలో ఒక పిలుపు.