మూస:తొలగించు

అడ్డదారి:
{{dbo}}


ఉదాహరణ : {{తొలగించు|కారణం}}