మూస:Non-free use rationale poster

Non-free media information and use rationale – స్వేచ్ఛగా లభించని పోస్టరు – – WARNING: {{{Article}}} does not appear to exist!
Check capitalization. Enter only the exact title of a single article with no [[link brackets]] or other formatting. It is also possible the indicated article was deleted.
Description

ఇది {{{Article}}} కు చెందిన పోస్టరు.
దీని కాపీహక్కులు the distributor of the item promoted, the publisher of the item promoted లేదా the graphic artist కు చెంది ఉండవచ్చు.

Source

ఈ పోస్టరు ఆర్టును డిస్ట్రిబ్యూటరు నుండి పొందవచ్చు.

Article

[[{{{Article}}}]]

Portion used

పోస్టరు మొత్తాన్నీ: ఈ బొమ్మ ఒక పోస్టరుకో, ఉత్పత్తి/సేవ ప్యాకింగుకో చెందినది కాబట్టి, సదరు పోస్టరు/ఉత్పత్తి/సేవను సరిగ్గా చూపించేందుకు, తప్పుగా, అవకతవకగా చూపింకుండా ఉండేందుకు గానూ బొమ్మను సంపూర్ణంగా చూపాల్సిన అవసరం ఉంది.

Low resolution?

దీని రిజల్యూషన్ను, గుర్తించడానికి, వ్యాఖ్యానానికి సంరిపడినంతగా ఉంచాం. ఒరిజినల్ రిజల్యూషను కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. దీన్నుండి చేసిన కాపీలు మరింత తక్కువ నాణ్యతతో ఉండి, నకిలీలను తయారుచేసేందుకూ, దొంగ పనులకు వాడేందుకూ, ఒరిజినల్ బొమ్మకు పోటీగా వాడేందుకూ అనువుగా ఉండదు.

Purpose of use

వీటి నుండి ఎంచుకోవాలి: Infobox / Header / Section / Other

Replaceable?

ఓ పోస్టరు కృతిగా ఈ బొమ్మ స్థానంలో, స్వేచ్ఛా కంటెంటును చేర్చలేం; ఇదే కృతిని చూపించే వేరే బొమ్మ ఏదైనా కూడా కాపీహక్కులకు లోబడే ఉంటుంది. ఒరిజినల్‌ను ప్రతిబింబించని ఏ కూర్పైనా గుర్తించడానికి గానీ, వ్యాఖ్యానానికి గానీ చాలదు.

Other information

వ్యాసంలో పోస్టరు ఆర్టును వాడుక, పైన తెలిపిన వికీపీడియా స్వేచ్ఛగా లభ్యం కాని కంటెంటు విధానానికి, అమెరికా వారి కాపీహక్కుల చట్టానికీ అనుగుణంగా ఉంది.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B8:Non-free_use_rationale_poster
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template is to help users write fair use rationales for various kinds of poster as required by Non-free content and Non-free use rationale guideline. Include this in the file page, once for each time you insert an image of the poster art into an article.


Please use copyrighted content responsibly and in accordance with Wikipedia policy. A template alone does not make poster artwork fair to use. It merely helps you state why you think it is appropriate.


Syntaxసవరించు

(copy this to your file page)

{{Non-free use rationale poster
| Article      = 
| Use        = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> 
| Media       = <!--Choose: film / tv / event  or leave blank to obtain a default value-->
<!-- ADDITIONAL INFORMATION -->
| Name       = 
| Distributor    = 
| Publisher     = 
| Graphic Artist  =
| Type       = 
| Website      = 
| Owner       = 
| Commentary    = 
<!--OVERRIDE FIELDS -->
| Description    = 
| Source      = 
| Portion      = 
| Low resolution  = 
| Purpose      = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header / Section -->
| Replaceability  = 
| Other information = 
}}

Fields:

 • Article = Article name, no brackets
 • Use = How is the image used in the article?Choose one
Infobox – in the infobox for the article about the work, event or campaign the poster promotes.
Header – top of article about the work, event or campaign the poster promotes
Section – in a section where the work, event or campaign the poster promoted is the subject of commentary.
Other – some other use.Describe in Purpose
 • Media = Specfies the type of the 'media' being promoted by the poster

 • Name = Name of work , if different than article
 • Distributor = Distributor of work
 • Publisher = The publisher of the work
 • Type = A prefix (usually an adjective or noun adjunct) to describe the name of the poster (e.g. "1999 animated film")
 • Website = If taken from the web, where?
 • Owner = Who owns the copyright, if known
 • Commentary = Discuss any commentary in the article about the poster art itself.

 • Description = Additional information about the poster
 • Source = If not from the website, specifically where and how did you get the image?
 • Portion = If you did not use the whole cover, what part did you use and why?
 • Low resolution = If the image is unusually large or small, why?
 • Purpose = If use is not one of the above categories, explain how you use it.
 • Replaceability = Explain why the image can't be replaced with free use, if boilerplate explanations aren't accurate
 • Other information = Any other information you think helps the image's fair use case