ప్రస్తుతం ఈ సంపాదకులు Novice Editor అనే సేవా పురస్కార స్థాయిని చేరుకున్నారు.

తరువాతి స్థాయి అయిన Novice Editor, level 2 కు చేరాలంటే, వారు మరిన్ని దిద్దుబాట్లు సాధించాలి.
తరువాతి స్థాయికి వెళ్ళే దిశలో ప్రగతి (దిద్దుబాట్ల పరంగా): [ 63 / 200 ]

31.5% పూర్తైంది

  

వివరణ లేదు.

మూస పరామితులు[టెంప్లేట్‌డేటాను నిర్వహించు]

పరామితివివరణరకంస్థితి
yearyear

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
monthmonth

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
dayday

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
దిద్దుబాట్ల సంఖ్యedits

కామాలు ఇవ్వరాదు, అంకెలు మాత్రమే ఇవ్వండి

ఉదాహరణ
12345
తెలియనిదిఐచ్చికం
styleoverridestyleoverride

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
stylestyle

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
genderoverridegenderoverride

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
edit_count_urledit_count_url

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
displayalldisplayall

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం