మేలుకొలుపు పాటలు

మేలుకొలుపు పాటలు నిద్రమత్తులో పడి పెద్దవారిమాటలను వినిపించుకోని పిల్లలు, ముందురోజు పడ్డ శ్రమ కారణంగా ఈరోజు ప్రొద్దున్నే లేవడానికి బద్దకించే పెద్దల కోసమే ప్రత్యేకంగా పుట్టాయి. జానపదుల కాలం నుండి అన్నమయ్య వరకు ఎందరో కవులు ఈ మేలుకొలుపు పాటలకు మెరుపులద్దారు. వాటిలో పేరుకు భగవంతుడి ప్రస్తావన వున్నా రేపటి మనిషికి మేలుకొలుపు పాడే గీతాలవి.

ఉదాహరణలు సవరించు