రాజశ్రీ (అయోమయ నివృత్తి)

రాజశ్రీ అన్న పేరు ఈ క్రింది వారిని సూచిస్తుంది: