రాజేశ్వరరావు

ఇవ్వబడిన పేరు

రాజేశ్వరరావు తెలుగువారిలో కొందరి వ్యక్తిగత పేరు. ఇది రాజ + ఈశ్వర + రావు అను మూడు పేర్ల కలయికతో ఏర్పడింది. ఈ పేరుతో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వ్యాసాలున్నాయి.