రాధాకృష్ణమూర్తి పేరు ఈ క్రింది వ్యక్తులని సూచిస్తుంది: