రానన్కులేసి

రానన్కులేసి (Ranunculaceae; buttercup or crowfoot family; Latin rānunculus "little frog", from rāna "frog") పుష్పించే మొక్కలలోని ప్రజాతి. ఇందులో సుమారు 1700 జాతుల మొక్కలు ఇంచుమించు 60 ప్రజాతులలో ప్రపంచమంతా విస్తరించాయి.

రానన్కులేసి
కాల విస్తరణ: CretaceousRecent[1]
Ranunculus auricomis.jpg
Ranunculus auricomus (type species)
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
రానన్కులేసి

ఉపకుటుంబాలు

వీనిలో అతి పెద్ద ప్రజాతులు : రానన్కులస్ (Ranunculus) - 600 జాతులు, డెల్ఫినియమ్ (Delphinium) -365 జాతులు, థాలిక్ట్రమ్ (Thalictrum) - 330 జాతులు, క్లెమాటిస్ (Clematis) - 325 జాతులు, ఎకోనిటమ్ (Aconitum) - 300 జాతులు.

ప్రజాతులుసవరించు

మూలాలుసవరించు

  1. Kathleen B. Pigg and Melanie L. DeVore (2005), "Paleoactaea gen. nov. (Ranunculaceae) fruits from the Paleogene of North Dakota and the London Clay", American Journal of Botany, 92: 1650–1659, doi:10.3732/ajb.92.10.1650