రామభద్రాచార్య

హిందూ మత నాయకుడు
రామభద్రాచార్య

జగద్గురు రామానందచార్య స్వామి రామభద్రాచార్య వైష్ణవ ( హిందూ) భారత దేశం యొక్క కవి, ఋషి. అతను ఒక గొప్ప బుద్ధి, గ్యానము గల పురుషుడు.

రచనలుసవరించు