రికార్డింగ్ స్టూడియో

ఒక రికార్డింగ్ స్టూడియో కంట్రోల్ రూమ్
ఇంగ్లాండ్ లో ఒక రికార్డింగ్ స్టూడియో

రికార్డింగ్ స్టూడియో (Recording studio) అనేది సంగీత, లేదా ఇతర ధ్వని మీడియాల యొక్క రికార్డింగ్, మిక్సింగ్ లను సిద్ధం చేసుకొనే ఒక ప్రదేశం. కొన్ని స్టూడియోలు స్వతంత్రమైనవి, కానీ అనేకం రికార్డు లేబుల్ లాగా పెద్ద వ్యాపారం యొక్క భాగంగా ఉన్నాయి. ఇండిపెండెంట్ స్టూడియోలు ఒకే బ్యాండ్ లేదా ప్రదర్శకుల సముదాయమునకు చెందినవి రికార్డు చేస్తాయి, అయితే బయటి వారికి కూడా అద్దెకిస్తాయి. కొన్ని స్టూడియోలు అద్దె గంటకి ఇంతని వసూలు చేస్తాయి, అయితే కొన్ని ప్రాజెక్టును బట్టి వసూలు చేస్తాయి.