లక్ష్మమ్మ తెలుగు వారిలో కొందరి పేరు.


లక్ష్మమ్మ పేరున్న తెలుగు సినిమా.